OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Letni delovni načrt

 

Letni delovni načrt smo pripravili ob tesnem posvetovanju z vsemi udeleženci šole. Pri tem smo sledili viziji šole in zastavljenim ciljem. Pregledali smo, kateri cilji so bili doseženi v preteklem šolskem letu, kateri niso bili doseženi, vendar jih je treba ohraniti in kateri so novi cilji. Predvsem novosti so tiste, ki so predstavljale podlago za pogovore z različnimi deležniki šole, učitelji ter ostalimi zaposlenimi, učenci, svetom zavoda in svetom staršev.

Razprave so privedle do dragocenega prispevka k novemu šolskemu letnemu delovnemu načrtu (LDN) in pomagale pri izboljšanju kakovosti dela. LDN delno temelji na procesu zagotavljanja kakovosti, ki mu sledimo v okviru šolskega odbora za kakovost. Dodatna prednost je, da so se vsi udeleženci šole pred sprejetjem tega dokumenta, seznanili z vsebinami novega šolskega načrta in pri njenem oblikovanju tudi sodelovali.

Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.


PRILOGE:

 

Šolski okoliš

Šolski koledar

Časovna razporeditev ur

Govorilne ure – dopoldanske

Načrt roditeljskih sestankov

Krožki

 

Urnik dežurstev

Načrt dela šolske knjižnice

Razpored zdravstvene vzgoje

Urnik zobne sistematike

Načrt dela z nadarjenimi učenci

Program šolske skupnosti

 

Dnevi dejavnosti FM

Dnevi dejavnosti BL

Dnevi dejavnosti OPP NIS

Načrt dela šolske pedagoginje_DS

Načrt dela šolske pedagoginje_JN

Načrt dela svetovalnih delavk v OPP NIS

Akcijski načrt

Uvajanje izboljšav in samoevalvacije na področju učenja in poučevanja v obdobju od 2021-2024_Bralna pismenost

Uvajanje izboljšav in samoevalvacije na področju učenja in poučevanja v obdobju od 2021-2024_Učenje učenja

 

Dostopnost